هارد سرور +HPE 300GB 12G 15K 2.5 SAS G10

8,500,000 تومان
هارد HPE 300GB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 15K RPM 512n Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G10+ Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE 1.2TB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10

10,000,000 تومان
هارد HPE 1.2TB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 10K RPM 512n Enterprise(ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE 1.8TB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10

9,500,000 تومان
هارد HPE 1.8TB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 10K RPM 512n Enterprise(ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE 2.4TB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10

14,000,000 تومان
هارد HPE 2.4TB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 10K RPM 512n Enterprise(ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE 600GB 12G 15K 2.5 SAS

7,500,000 تومان
هارد HPE 600GB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 15K RPM 512n Enterprise(ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE 900GB 12G 10K 2.5 SAS G8-G10

7,500,000 تومان
هارد HPE 900GB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 10K RPM 512n Enterprise(ENT) Digitally Signed (DS)Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور HPE HDD 300GB 12G 15K 2.5 SAS

8,500,000 تومان
هارد HP 300GB 2.5-inch SFF SAS 12Gb/s 15K RPM 512n Enterprise (ENT) Hot-Plug Hard Drive G8 G9 G10 Hot-Plug HP SmartDrive Carrier (SC) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.