کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/1G Dual Port SAS Controller

2,700,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/1G Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 300MB/s از حافظه پنهان 1GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/256 Dual Port SAS Controller

1,500,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/256 Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 300MB/s از حافظه پنهان 256MB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/512 Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/512 Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 300MB/s از حافظه پنهان 512MB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P812/1G Dual/Quad Port SAS Controller

39,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP Smart Array P812 1G FBWC Quad Ports Ext Dual ports Int سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان 1GB استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 10 50 1+0 ایده آل است.