کارت رید کنترلر HPE Smart Array P222/512 6Gb Single Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P222/512 6Gb Single Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 600Mb/s از 512MB حافظه پنهان استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P420/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P420/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از حافظه پنهان 1GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P420/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P420/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از حافظه پنهان 2GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از 1GB حافظه پنهان استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از 2GB حافظه پنهان استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P822/2GB Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P822/2GB Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از حافظه پنهان 2GB استفاده می کند .