کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440/4GB 12Gb Single Port SAS Controller

7,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440/4GB 12Gb Single Port Int SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند.

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840ar/2GB 12Gb Dual port SAS Controller

9,500,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840ar/2GB 12Gb Dual port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 2GB استفاده می کند .