کارت رید کنترلر HPE SA E208e-p SR G10

22,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE SA P208e-p SR G10 سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HPE است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 10 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE SA E208i-p SR G10

19,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE SA P208i-p SR G10 سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HPE است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 10 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE SA P408e-p SR G10

35,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE SA P408e-p SR G10 سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HPE است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4Gb استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE SA P408i-p SR G10

38,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE SA P408i-p SR G10 سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HPE است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 2Gb استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 6 10 50 60,1 ADM 10 ADM ایده آل است.