کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/1GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از 1GB حافظه پنهان استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P421/2GB 6Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 6GB از 2GB حافظه پنهان استفاده می کند .